ศาสตร์เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

IMG_0501

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. ประชาชนทั่วไป ที่มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (มศ5. หรือ ม.6) ขึ้นไป     หรือเทียบเท่า
2. มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ ในวันเปิดภาคเรียน
3. หากไม่มีวุฒิการศึกษา จะต้องเข้าเรียนปรับพื้นฐานในหลักสูตรเตรียมพุทธศาสตร์ (Pre-Degree) ก่อน จึงจะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้
 

เอกสารการสมัคร

   1.  สำเนาบัตรประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้อง หรือ สำเนาสุทธิสงฆ์ที่รับรองสำเนาถูกต้อง
        (เฉพาะพระภิกษุสามเณรใช้แทนสำเนาบัตรประชาชน)
   2. สำเนาวุฒิการศึกษาสูงสุดที่ได้รับ ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (มศ5. หรือ ม.6) ขึ้นไป
        *วุฒิการศึกษาทางธรรมตั้งแต่ระดับ เปรียญธรรมประโยค 3 (ปธ.3) ขึ้นไป *
   3. รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) ไม่สวมหมวก และแว่นตาดำ
   4. สำเนาวุฒิการศึกษาสูงสุดที่ได้รับ (ทางโลกหรือทางธรรม สำหรับผู้สมัครปริญญาตรี)
 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

** มหาวิทยาลัยถวายกองทุนการศึกษาแด่พระภิกษุ สามเณร และแม่ชี ทั่วโลก**

ประเภทค่าใช้จ่าย

ภาคภาษาไทยภาคภาษาอังกฤษภาคภาษาจีน
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า800 บาท20 USD160 YUAN
ค่าลงทะเบียน /ชุดวิชา800 บาท20 USD160 YUAN
ค่าสื่อการศึกษา /ชุดวิชา200 บาท27 USD80 YUAN
ค่าจัดส่งภายในประเทศไทย /ชุดวิชา100 บาท3 USD20 YUAN

 

อัตราค่าจัดส่งไปรษณีย์ /ชุดวิชา

ทวีป

บาท

USD

YUAN

ประเทศไทย100320
เอเชีย50012100
ยุโรป แอฟริกา และหมู่เกาะแปซิฟิก70018140
อเมริกา90023180
 

วิธีการชำระเงิน

ทางธนาคาร
ธนาคาร กรุงไทย (ออมทรัพย์) สาขา คลองหลวง
เลขบัญชี 982-1-41617-9
ชื่อบัญชี พระวุฒิชัย ปญฺญาวุฑฺโฒ หรือ นางสาวเขมิกา วรสันต์โต
 
สั่งจ่ายธนาณัติ
ชมรมประสานงาน DOU ตู้ ป.ณ. 69 ปณจ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายทะเบียนและวัดผล โทร 02-901-1013, 02831-1000 ต่อ 2261 E-mail : info@dou.us line ID : dou.us www.facebook.com/DhammakayaOpenUniversity

ศูนย์ประสานงาน

มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย

ติดต่อด้วยตัวเอง

ศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนีย  อาคาร 100 ปีคุณยายอาจารย์ฯ โซนอาคาร 3 ชั้น 2

วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี    

– วันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-11.00 และ 13.00-17.00 น.

– วันอาทิตย์ที่เสา N26 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย โทรศัพท์ 062-620-9090,086-326-3822

ติดต่อทางไปรษณีย์

ส่งเอกสารต่างๆ โดยจ่าหน้าซองมาที่

ศูนย์ประสานงานดีโอยู ตู้ ป.ณ. 69 ปณจ.คลองหลวง จ.ปทุธานี 12120

ทาง Internet

website    : www.dou.us/www.thaidou.us

email        : info@dou.us (สำหรับนักศึกษาในประเทศไทย) / jp-dou@dou.us (สำหรับนักศึกษาในประเทศอื่นๆ)