ศาสตร์เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

DOU คอร์สออนไลน์

4 หลักสูตร คอร์สออนไลน์

dou คอร์สออนไลน์

เราเกิดมาทำไม? ตายแล้วไปไหน ? เรียนรู้โลกและชีวิต เป็นมนุษย์ที่ สมบูรณ์ ที่นี่มีคำตอบให้คุณ

dou inter

Why is life so diverse? Happiness or sadness, rich or poor, healthy or unhealthy?

โยคะ ยืดเส้น

ด้วยชุดท่าที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาความแข็งแรงและเพิ่มความยืดหยุ่นของร่างกายประกอบกับการหายใจ

โค้ชชีวิต

การเรียนรู้ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ทักษะการเข้าสังคมและอารมณ์ (Social & Emotional Skills)

DOU เปิดหลักสูตรพิเศษ
คอร์สออนไลน์ ทักษะแห่งอนาคต
“ห้องเรียนแบบเดิมไม่ได้ผิด แต่มันตกยุคไปแล้ว!”
เรียนรู้ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ทักษะการเข้าสังคมและอารมณ์ (Social & Emotional Skills)

1. ครอบครัวอบอุ่น คุณสร้างได้
เรียนรู้ผ่าน Video Online Course 55 เรื่อง

2. โยคะ ยืดเส้น แก้อาการง่ายๆ ได้ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า เรียนรู้ผ่าน Video Online Course 20 เรื่อง

สนใจสมัครเรียนออนไลน์ ได้ที่ www.coachcheevit.com
ติดต่อสอบถาม 081-428-8399
Line@ : @dou-us
facebook : ศูนย์ประสานงาน DOU

เรียนง่าย ได้ทุกที่ ทุกเวลา

 

รายละเอียดเนื้อหา
วิชา ศาสตร์การเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
https://bit.ly/2mOf8pk

บทที่ 1 ปฐมบทว่าด้วยศาสตร์การเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
บทที่ 2 ธรรมชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
บทที่ 3 คุณสมบัติและคุณธรรมที่ทำให้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
บทที่ 4 ก่อนจะเป็นพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า
บทที่ 5 ลักษณะมหาบุรุษ
บทที่ 6 พุทธประวัติพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า (ช่วงแรก)
บทที่ 7 พุทธประวัติพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า (ช่วงหลัง)
บทที่ 8 ยุคพระศรีอริยเมตไตรย
บทที่ 9 ประวัติพระศรีอริยเมตไตรย
บทที่ 10 ความยิ่งใหญ่ของพระโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า
บทที่ 11 วิถีสู่ความเป็นพุทธะ

วิชา จักรวาลวิทยา
https://bit.ly/2lg0TsV

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเรื่องจักรวาลวิทยา
บทที่ 2 องค์ประกอบของจักรวาล
บทที่ 3 โครงสร้างของจักรวาล
บทที่ 4 การกำเนิดจักรวาล โลก และมนุษย์
บทที่ 5 ความเสื่อมของจักรวาล
บทที่ 6 การแตกทำลายของจักรวาล
บทที่ 7 กรณีศึกษาการเวียนว่ายตายเกิดของสัตวโลก
บทที่ 8 สรุปสาระสำคัญจากการศึกษาจักรวาลวิทยา
 
 
 
 

 

วิชา ปรโลกวิทยา
https://bit.ly/2mUyTeJ

บทที่ 1 องค์รวมแห่งปรโลก
บทที่ 2 อบายภูมิ
บทที่ 3 มนุสสภูมิ
บทที่ 4 เทวภูมิ
บทที่ 5 พรหมภูมิ
บทที่ 6 อรูปพรหมภูมิ
บทที่ 7 โลกุตรภูมิ
บทที่ 8 นิพพาน
 
 
 
 

 

วิชา ธัมมจักกัปปวัตนสูตร
https://bit.ly/2lJk12Z

สัปดาห์ที่ 1 : เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
สัปดาห์ที่ 2 : แนะนำวิธีการสวดธรรมจักรอย่างได้คุณค่า
สัปดาห์ที่ 3 : การสวดธรรมจักรอย่างได้คุณค่าและความหมายในบทสวด
สัปดาห์ที่ 4 : เนื้อความโดยย่อของทางสายกลาง
สัปดาห์ที่ 5 : พระธรรมเทศนา ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
สัปดาห์ที่ 6 : อริยสัจ 4
สัปดาห์ที่ 7 : ทุกขอริยสัจ
สัปดาห์ที่ 8 : ทุกขสมุทัยอริยสัจ
สัปดาห์ที่ 9 : ทุกขนิโรธอริยสัจ
สัปดาห์ที่ 10 : ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ
สัปดาห์ที่ 11 : ปฐมอริยสาวก
สัปดาห์ที่ 12 : มรรคมีองค์ 8 อันเป็นโลกิยะ
 
 
 
 

 

ศูนย์ประสานงาน

มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย

ติดต่อด้วยตัวเอง

ศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนีย  อาคาร 100 ปีคุณยายอาจารย์ฯ โซนอาคาร 3 ชั้น 2

วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี    

– วันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-11.00 และ 13.00-17.00 น.

– วันอาทิตย์ที่เสา N26 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย โทรศัพท์ 062-620-9090,086-326-3822

ติดต่อทางไปรษณีย์

ส่งเอกสารต่างๆ โดยจ่าหน้าซองมาที่

ศูนย์ประสานงานดีโอยู ตู้ ป.ณ. 69 ปณจ.คลองหลวง จ.ปทุธานี 12120

ทาง Internet

website    : www.dou.us/www.thaidou.us

email        : info@dou.us (สำหรับนักศึกษาในประเทศไทย) / jp-dou@dou.us (สำหรับนักศึกษาในประเทศอื่นๆ)