ศาสตร์เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

หมวดวิชาต่างๆ

หมายเหตุ...

  1. หลักสูตรพุทธศาสตร์เดิม (ระบบ ก) และหลักสูตรพุทธศาสตร์ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 (ระบบ ค) นักศึกษาจะต้องเรียนวิชาบังคับและเลือก อย่างน้อย 28 ชุดวิชา
  2. แบบฟอร์มข้างต้นเป็นโครงสร้างหลักสูตรพุทธศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 (ระบบ ค) แต่ครอบคลุมหลักสูตรเดิม นักศึกษาสามารถใช้แบบฟอร์มนี้ในการตรวจสอบจำนวนชุดวิชาที่เรียนว่าครบถ้วนหรือไม่
  3. วิชาที่มีเครื่องหมาย * หมายถึง วิชาบังคับของหลักสูตร Pre Degree จะไม่นับเป็นวิชาเลือกให้ กรณีที่นักศึกษาเรียน หลักสูตร Pre Degree ฉบับปรับปรุง 2559 มาก่อน

**** หากท่านมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ทะเบียน ฯ****

ศูนย์ประสานงาน

มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย

ติดต่อด้วยตัวเอง

ศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนีย  อาคาร 100 ปีคุณยายอาจารย์ฯ โซนอาคาร 3 ชั้น 2

วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี    

– วันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-11.00 และ 13.00-17.00 น.

– วันอาทิตย์ที่เสา N26 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย โทรศัพท์ 062-620-9090,086-326-3822

ติดต่อทางไปรษณีย์

ส่งเอกสารต่างๆ โดยจ่าหน้าซองมาที่

ศูนย์ประสานงานดีโอยู ตู้ ป.ณ. 69 ปณจ.คลองหลวง จ.ปทุธานี 12120

ทาง Internet

website    : www.dou.us/www.thaidou.us

email        : info@dou.us (สำหรับนักศึกษาในประเทศไทย) / jp-dou@dou.us (สำหรับนักศึกษาในประเทศอื่นๆ)