841984

DOU ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดกิจกรรมต่างๆ

สัมมนาความรู้องค์รวม ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ วันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2562

มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย
กำหนดการสัมมนาเพื่อประมวลความรู้องค์รวม ครั้งที่ 2/2562
วันที่ 15-17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ เขาแก้วเสด็จ จ.ปราจีนบุรี
วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
07.00 น. ลงทะเบียนขึ้นรถบัส ที่โถงช้าง
07.30 น. ออกเดินทางสู่เขาแก้วเสด็จ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
12.30 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร ณ ห้องสัมมนา “แก้วกายธรรม”
13.00 น.-14.00 น. ปฐมนิเทศภาพรวมกิจกรรม
14.00 น.-15.00 น. สอบประมวลรวมความรู้ 40 ข้อ
15.00 น.-17.00 น. กิจกรรมสัมพันธ์
18.30 น.-19.00 น. ทำวัตรเย็น / นั่งสมาธิ
19.00 น.-21.30 น. บรรยายประมวลสรุปความรู้ (กลุ่ม GB) และ Brainstorm บูรณาการการนำไปใช้

วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
05.00 น.-06.30 น. ทำวัตรเช้า / นั่งสมาธิ
06.30 น.-07.15 น. ออกกำลังกาย
07.15 น.-08.00 น. รับประทานอาหารเช้า
08.45 น.-09.15 น. นั่งสมาธิ
09.30 น.-11.30 น. บรรยายประมวลสรุปความรู้ (กลุ่ม GL) และ Brainstorm บูรณาการการนำไปใช้
11.30 น.-12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.-13.30 น. นั่งสมาธิ
13.30 น.-15.30 น. บรรยายประมวลสรุปความรู้ (กลุ่ม DF) และ Brainstorm บูรณาการการนำไปใช้
15.30 น.-17.30 น. ประชุมกลุ่มเตรียมงานตามกิจกรรมที่เลือก
18.30 น.-19.00 น. ทำวัตรเย็น / นั่งสมาธิ
19.00 น.-21.30 น. บรรยายประมวลสรุปความรู้ (กลุ่ม MD) และ Brainstorm บูรณาการการนำไปใช้

วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
05.00 น.-05.45 น. ทำวัตรเช้า / นั่งสมาธิ
05.45 น.-07.30 น. จัดงานตามกิจกรรมที่เลือก
07.30 น.-08.00 น. รับประทานอาหารเช้า
09.00 น.-10.00 น. ชมรมศิษย์เก่า
10.00 น.-11.30 น. ปัจฉิมนิเทศสรุปการสัมมนาเพื่อประมวลความรู้องค์รวม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 และชมประมวลภาพความประทับใจ
11.30 น.-12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ศูนย์ประสานงาน

มหาวิทยาลัยธรรกาย แคลิฟอร์เนีย

อาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์ฯ โซนอาคาร 3 ชั้น 2 วัดพระธรรมกาย ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ 062-6209090, 056-3263822 ตู้ ปณ.69 ปณจ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี