ศาสตร์เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

กิจกรรมตามรอยพระไตรปิฎก

ขอเรียนเชิญนักศึกษาและผู้สนใจ ไปตามรอยพระไตรปิฎก ในวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ท่านจะได้รับฟังบรรยายโดย พระวีระพงษ์ นิมฺมโลพระอาจารย์ประจำวิชา พระไตรปิฎกศึกษา (GB 407 )
– รับฟังประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม การสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 3 พ.ศ.236 พระเจ้าอโศกส่งพระโสณะ พระอุตตระและคณะพระสมณะฑูตมาเผยแผ่ที่ดินแดนสุวรรณภูมิ
– อิ่มอร่อยที่ตลาดน้ำดอนหวาย
– ฟังบรรยายเกี่ยวกับพระไตรปิฎกหินอ่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตามรอยหลักฐานคำว่า “ธรรมกาย” ในพระไตรปิฎก ที่พุทธมณฑล
– ฟังบรรยายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาคัมภีร์โบราณจารึก “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” ด้วยอักษร “พราหมี” ขุดค้นพบที่หุบเขาบามิยัน ประเทศอัฟกานิสถาน สักการะพระบรมสารีริกธาตุ อายุ 2,500 ปี จากกรุงกบิลพัสดุ์ ที่ประดิษฐานไว้ที่เจดีย์ภูเขาทอง

ท่านที่สนใจกรุณาติดต่อ น้องเล็ก Dou โทรศัพท์ 092-297-8636
Line id 0922978636

** ในการเดินทางในครั้ง มีค่าใช้จ่าย ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสำรองที่นั่ง**
**ออกเดินทาง ในเวลา 7.30 น. ณ บริเวณโถงช้าง **

ศูนย์ประสานงาน

มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย

อาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์ฯ โซนอาคาร 3 ชั้น 2 วัดพระธรรมกาย ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ 062-6209090, 056-3263822 ตู้ ปณ.69 ปณจ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี