email : info@dou.us (สำหรับนักศึกษาในประเทศไทย / jp-dou@dou.us (สำหรับนักศึกษาในประเทศอื่น)

มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย

วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม นี้ เริ่มเรียนออนไลน์

วิชา "ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ ทำได้อย่างไร ? ผ่านทาง facebook live ทุกวันเวลา 20.30 น. (เพจ พระนพดล สิริวํโส)

                      ช่วงที่โลกประสบปัญหาไรวัสโควิด-19 ระบาดอยู่ขณะนี้ การสื่อสารออนไลน์นั้นถือว่ามีความจำเป็นในหลายมติทั้งการสื่อสาร การบริหารจัดการ การศึกษารวมถึงธุรกิจ เนื่องจากประชาชนเสี่ยงต่อการติดเชื้อหากเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ พร้อมกันขวัญกำลังใจถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญในการต่อสู้กับภัยในครั้งนี้ นอกจากภาครัฐแล้วพระสงฆ์ก็ถือว่ามีหน้าที่ตรงนี้

จากผลการวิจัยดุษฎีนิพนธ์ปริญญาเอก สาขาวิชาสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเรื่อง “กระบวนการสื่อสารออนไลน์เพื่อส่งเสริมสันติภาพของพระสงฆ์ผ่านเฟซบุ๊กโดยพุทธสันติวิธี” ที่ผ่านการอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พบว่า การสื่อสารออนไลน์ของพระสงฆ์ยังมีปัญหาขัดหลักวาจาสุภาษิต ทั้งนี้เนื่องจากพระสงฆ์ไทยยังมีทัศนคติที่ขาดสติเป็นฐานไร้เมตตา ขาดปัญญาโยนิโสมนสิการวิเคราะห์ข้อมูลและผู้รับสารแล้วประกอบสารแล้วสื่อออกไปให้เหมาะสมกับกาลเวลา มีองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักการวิธีการสื่อสารน้อย ขาดทักษะประกอบสาร รวมถึงขาดเครือข่ายหรือทำงานเป็นทีม

ผลงานวิจัยดังกล่าวได้นำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กเพื่อส่งเสริมสันติภาพของพระสงฆ์ไทย เช่นหลักวาจาสุภาษิตซึ่งเป็นหลักพุทธสันติวิธีในการสื่อสาร บูรณาการกับทฤษฎีการสื่อสารพื้นฐานเช่น SMCR และ 1W1H ทฤษฎีการสื่อสารเพื่อสันติภาพและทฤษฎีการสื่อสารเพื่อสันติ พร้อมเสนอพระสงฆ์ที่ต้นแบบหรือไอดอลการสื่อสารออนไลน์ของพระสงฆ์เพื่อส่งเสริมสันติภาพผ่านเฟซบุ๊ก 4 ด้าน มีพระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคมเป็นต้น พร้อมนำเสนอกระบวนการสื่อสารออนไลน์เพื่อส่งเสริมสันติภาพของพระสงฆ์ไทยผ่านเฟซบุ๊กโดยพุทธสันติวิธีที่ประกอบด้วย

ขั้นตอนที่ 1 ผู้ส่งสาร (S) คือพระสงฆ์ ต้องมีคุณสมบัติคือ สติ เมตตากรุณาต่อคนอื่น โยนิโสมนสิการ มีขันติเคารพความเห็นต่าง ขั้นตอนที่ 2 ผู้ส่งสาร (S) ประเมินวิเคราะห์ผู้รับสาร (R) ว่ามีความต้องการอะไร ขาดอะไร ต้องการเติมเต็มสิ่งใด ขั้นตอนที่ 3 ผู้ส่งสาร(S) ประกอบสาร (M) ดูเนื้อสารใหัมีองค์ประกอบตามหลักวาจาสุภาษิตคือ จริง ไพเราะ เหมาะกาล ประสานผลประโยชน์หรือไม่ ขั้นตอนที่ 4 ผู้ส่งสาร (S) ออกแบบเนื้อหา เรียบเรียงให้สั้น กระชับ มีน้ำหนักเหมาะกับการเป็นสื่อสารสันติภาพ ขั้นตอนที่ ๕ ผู้ส่งสาร (S) ตัดสินใจส่งสาร(M) โดยดูว่าควรจะผ่านช่องทางใด (C) สารเช่นนี้ควรผ่านเฟซบุ๊ก สารแบบนี้ควรผ่านยูทูป หรืออื่นๆ

ทั้งนี้ต้องตรวจสอบกับตัวเองตลอดเวลาว่าขั้นต่างๆนั้นมีสติอยู่หรือไม่ มีอคติหรือไม่ มี่ความรักเมตตาหรือไม่ จะเป็นวงจรอยู่เช่นนี้ และมีการทวนกลับจากผู้รับสารไปสู่ผู้ส่งสารเป็นการสื่อสารสอง ถึงจะทำให้พระสงฆ์ส่งสารสื่อสติสุขต่อสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงไวรัสโควิด-19ระบาดอยู่ขณะนี้สากล

ทั้งนี้ “พระสงฆ์ไทยยุคเอไอต้องสติมั่นคงดำรงมั่น
จิตใจนั้นเปรี่ยมรักเมตตาอารีย์สมาน
สติปัญญาแหลมคมดุจทองคำทนทาน
มั่นวิเคราะห์ประกอบสารสมบูรณ์ดี

ทั้งความจริง ไพเราะ ประสานประโยชน์
จะปราโมทย์ดุจดังมธุรสวาจาสมานฉันท์
ก่อนจะส่งเฟซบุ๊กเวลาความต้องการตรงกัน
ผู้รับสารมีสติรู้เท่าทันย่อมสร้างสันติสุขหรรษาแก่สังคมระดับสากลได้ชั่วกัลป์เอย!

ดังนั้นจากผลการวิจัยครั้งนี้จะทำพระสงฆ์ไทยมีทัศนคติบวก มีมีองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักการ วิธีการ และกระบวนการ มีทักษะและมีแนวทางสร้างเครือข่ายทำงานเป็นทีมในการสื่อสารออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กเพื่อส่งเสริมสันติภาพมากขึ้น และประชาชนและคณะสงฆ์ได้ประโยชน์มีสติตื่นรู้สู้ภัยในครั้งนี้

ติดตามเรา

บทความน่าสนใจ

ระบบสอบออนไลน์

ป้องกันวิกฤต Covid-19 DOU เปิดสอบภาคเรียนที่ 1/2563 ในระบบสอบออนไลน์ทุกวิชา

ระบบสอบออนไลน์

💎💎ร่วมกันฝ่าวิกฤต ปี 63.... #ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ ทำได้อย่างไร การเรียนพระพุทธศาสนาออนไลน์📲📲

ระบบสอบออนไลน์

#อยากให้ทุกคนมีกำลังใจสูงส่งดั่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า #ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ทำได้อย่างไร #คุณสมบัติพิเศษทั้ง10ประการของพระโพธิสัตว์

RELATED ARTICLES

From the same category

ระบบสอบออนไลน์

ป้องกันวิกฤต Covid-19 DOU เปิดสอบภาคเรียนที่ 1/2563 ในระบบสอบออนไลน์ทุกรายวิชา ^^ นศ.สามารถเลือกสอบทางไกลแบบไปรษณีย์ รับด้วยตนเอง หรือสอบแบบออนไลน์.. ^^ ด้วยความรักและปรารถนาดี^^ ติดต่อสอบถามเข้าสอบระะบบออนไลน์ ผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์ คลิกที่นี่...สอบออนไลน์ง่ายนิดเดียว📲📲 https://lin.ee/58qQdo8

ระบบสอบออนไลน์

💎💎ร่วมกันฝ่าวิกฤต ปี 63.... #ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ ทำได้อย่างไร การเรียนพระพุทธศาสนาออนไลน์📲📲 >> เรียนแล้วมีกำลังใจไม่สิ้นสุด >> เรียนแล้วพบความสุขและความสำเร็จทั้งในภพนี้และภพหน้า >> เรียนง่ายๆ ได้ทุกที่ ทุกเวลา 📍📍ขยายเวลา อีกเพียง 3 วันเท่านั้น 📍📍Big bonus **เรียนฟรี** รับจำนวนจำกัด..สำหรับผู้มีบุญทุกท่าน ปิดรับสมัคร 20 มีนาคม 63 เวลา 12.00 น. ติวผ่าน Facebook Live ครั้งแรก : 20 มี.ค. เวลา 20.00 น. เชิญเข้ากลุ่มเพื่อเรียนและสอบได้ที่นี่ค่ะ

ระบบสอบออนไลน์

#อยากให้ทุกคนมีกำลังใจสูงส่งดั่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า #ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ทำได้อย่างไร #คุณสมบัติพิเศษทั้ง10ประการของพระโพธิสัตว์ ด้วยเหตุนี้เอง จึงทำให้ท่านเป็นผู้ที่มีลักษณะของความเป็นผู้นำอยู่ตลอดเวลา ซึ่งไม่ว่าท่านจะถือกำเนิดเกิดมาเป็นอะไรก็ตาม ลักษณะของความเป็นผู้นำนี้ก็จะติดตัวท่านมาโดยตลอด จนกระทั่ง ท่านได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในที่สุด

จำนวนคนดู 51