กิจกรรมปฏิทินการศึกษา 2563
เทอม 1summerเทอม 2
รับสมัครและลงทะเบียน29 ธ.ค. 62 - 2 ก.พ. 633 พ.ค. - 31 พ.ค. 6316 ส.ค. - 13 ก.ย. 63
วันเปิดภาคเรียน29 ธ.ค. 623 พ.ค. 6316 ส.ค. 63
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่1 ก.พ. 636 มิ.ย. 6312 ก.ย. 63
เวลาเรียน29 ธ.ค.- 21 มี.ค. 633 พ.ค. - 4 ก.ค. 6316 ส.ค. - 7 พ.ย. 63
รับข้อสอบ22-28 มี.ค. 635 - 11 ก.ค. 638 - 14 พ.ย. 63
สัปดาห์การส่งข้อสอบ29 มี.ค.- 6 เม.ย 6312 - 20 ก.ค. 6315 - 23 พ.ย. 63
ประกาศผลสอบ3 พ.ค. 6316 ส.ค. 6327 ธ.ค. 63
กิจกรรมปฏิทินการศึกษา 2564
เทอม 1summerเทอม 2
รับสมัครและลงทะเบียน27 ธ.ค. 62 - 14 ก.พ. 642 พ.ค. - 6 มิ.ย. 641 ส.ค. - 5 ก.ย. 64
วันเปิดภาคเรียน27 ธ.ค. 632 พ.ค. 641 ส.ค. 64
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่6 ก.พ. 645 มิ.ย. 644 ก.ย. 64
เวลาเรียน27 ธ.ค.- 20 มี.ค. 642 พ.ค. - 26 มิ.ย. 631 ส.ค. - 23 ต.ค. 64
สัปดาห์การสอบ21-27 มี.ค. 6427 มิ.ย. - 3 ก.ค. 6424 - 30 ต.ค. 64
สัปดาห์การส่งข้อสอบ28 มี.ค.- 5 เม.ย 644 - 12 ก.ค. 6431 ต.ค. - 8 พ.ย. 64
ระยะวัดผล6 เม.ย.- 1 พ.ค. 6413 -31 ก.ค. 649 - พ.ย.- 4 ธ.ค. 64
ประกาศผลสอบ2 พ.ค. 64 1 ส.ค. 645 ธ.ค. 64
ActivitesACADEMIC CALENDAR 2021
1 st SemesterSummer Semester2nd Semester
Apply & Enrollment PeriodsDec. 27 - Feb.14May. 2 - Jun. 6Aug. 1 - Sep.5
Semester beginsDec. 27May. 2Aug. 1
New students orientationFeb. 6Jun. 5Sep. 4
Periods of studiesDec. 27 - Mar. 20May. 2 - Jun. 26Aug. 1 - Oct. 23
Final examination weekMar.21 - 27Jun. 27- Jul. 3Oct. 24 - 30
Submission week Mar. 28 - Apr. 5Jul. 4 - 12Oct. 31 - Nov. 8
Evaluation weekApr. 6 - May 1Jul. 31 - 31
Examination announcement2. May Aug. 1Dec. 5
Academic Calendar : Semester 2/2020
Application filing and enrolment periods begin August 16,2020-September 13,2020
Semester beginsAugust 16,2020
Last day of classesNovember 7,2020
Final Exammination WeekNovember 8-14,2020
Submissionweek of Final Exam Answer Sheet & Work BookNovember 15-23,2020
Last day to submit Final Exam Answer Sheets & Work BookNovember 23,2020
Semester grades dueDecember 27,2020
Contact University : Coordinator (Apple) 094-4123593, Website :www.dou.us, E-mail: inter@dou.us