กิจกรรมปฏิทินการศึกษา 2563
เทอม 1summerเทอม 2
รับสมัครและลงทะเบียน29 ธ.ค. 62 - 2 ก.พ. 633 พ.ค. - 31 พ.ค. 6316 ส.ค. - 13 ก.ย. 63
วันเปิดภาคเรียน29 ธ.ค. 623 พ.ค. 6316 ส.ค. 63
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่1 ก.พ. 636 มิ.ย. 6312 ก.ย. 63
เวลาเรียน29 ธ.ค.- 21 มี.ค. 633 พ.ค. - 4 ก.ค. 6316 ส.ค. - 7 พ.ย. 63
รับข้อสอบ22-28 มี.ค. 635 - 11 ก.ค. 638 - 14 พ.ย. 63
สัปดาห์การส่งข้อสอบ29 มี.ค.- 6 เม.ย 6312 - 20 ก.ค. 6315 - 23 พ.ย. 63
ประกาศผลสอบ3 พ.ค. 6316 ส.ค. 6327 ธ.ค. 63
Academic Calendar : Semester 2/2020
Application filing and enrolment periods begin August 16,2020-September 13,2020
Semester beginsAugust 16,2020
Last day of classesNovember 7,2020
Final Exammination WeekNovember 8-14,2020
Submissionweek of Final Exam Answer Sheet & Work BookNovember 15-23,2020
Last day to submit Final Exam Answer Sheets & Work BookNovember 23,2020
Semester grades dueDecember 27,2020
Contact University : Coordinator (Apple) 094-4123593, Website :www.dou.us, E-mail: inter@dou.us