ศาสตร์เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

หลักสูตรสัมฤทธิบัตร

  • หลักสูตรสัมฤทธิบัตร ได้แก่ บุคคลทั่วไปไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
  • มีอายุครบ 16 ปี บริบูรณ์ในวันเปิดภาคการเรียน
  • สามารถเลือกศึกษาได้ตามความสนใจและเลือกเรียนเป็นชุดวิชา
  • การศึกษาสามารถสะสมเพื่อปรับเป็นระดับปริญญาตรีได้

     สำหรับหลักสูตรสัมฤทธิบัตรนั้ นักศึกษาสามารถสมัคร และลงทะเบียนเรียนได้ตามความสนใจ โดยไจำกัดวุฒิการศึกษา แต่ทั้งนี้อายุจะต้องไม่น้อยกว่า 16 ปิบริบูรณ์ขึ้นไปในวันเปิดภาคการศึกษา และสามารถสะสมเพื่อขอปรับเป็นประกาศนียบัตรและ

ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้

1. กลุ่มวิชาเป้าหมายชีวิต

GL 101 จักรวาลวิทยา

GL 102 ปรโลกวิทยา

GL 203 กฎแห่งกรรม

gL 204 ศาสตร์แห่งการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

GL 305 ปฏิปทามหาปูชนียาจารย์

2. กลุ่มวิชาสมาธิ

MD 101 สมาธิ 1: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมาธิ

MD 102 สมาธิ 2: หลักการเจริญสมาธิภาวนา

MD 203 สมาธิ 3: อุปสรรคและวิธีแก้ไขในการทำสมาธิ

MD 204 สมาธิ 4: เทคนิคการทำสมาธิเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกาย

MD 305 สมาธิ 5: หลักสมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน

MD 306 สมาธิ 6: สมถก้มมัฏฐาน 40 วิธี (1)

MD 407 สมาธิ 7: สมถก้มมัฏฐาน 40 วิธี (2)

MD 408 สมาธิ 8: วิปัสสนาก้มมัฏฐาน

3. กลุ่มวิชาความรู้ทั่วไปทางพระพุทธศาสนา

GB 101 ความรู้พื้นฐานทางพระพุทธศาสนา

GB 102 สูตรสำเร็จการพัฒนาตนเอง

GB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

GB 304 สูตรสำเร็จการพัฒนาองค์กรและเศรษฐกิจ

GB 405 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา

GB 406 สรรพศาสตร์ในพระไตรปิฎก

GB 410 การรักษาสุขภาพตามพุทธวิธี

4. กลุ่มวิชาพุทธวิธีในการพัฒนานิสัย

SB 101 วิถีชาวพุทธ

SB 202 วัฒนธรรมชาวพุทธ

SB 303 แม่บทการฝึกอบรมในพระพุทธศาสนา

SB 304 ชีวิตสมณะ

SB 405 ชาดก วิถีนักสร้างบารมี

5. กลุ่มวิชาการทำหน้าที่กัลยาณมิตร

DF 101 การทำหน้าที่กัลยาณมิตรเบื้องต้น

DF 202 ทักษะการทำหน้าที่กัลยาณมิตร

DF 303 เครือข่ายองค์กรกัลยาณมิตร

DF 404 ศาสนศึกษา

ติดต่อด้วยตัวเอง

ศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนีย  อาคาร 100 ปีคุณยายอาจารย์ฯ โซนอาคาร 3 ชั้น 2

วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี    – วันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-11.00 และ 13.00-17.00 น.

– วันอาทิตย์ที่เสา N26 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

– โทรศัพท์ 062-620-9090,086-326-3822

ภาพบรรยากาศในงาน

ศูนย์ประสานงาน

มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย

อาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์ฯ โซนอาคาร 3 ชั้น 2 วัดพระธรรมกาย ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ 062-6209090, 056-3263822 ตู้ ปณ.69 ปณจ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี