มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย

Dhammakaya Open University, California,USA

พุทธศาสตร์บัณฑิต สาขาพุทธศาสตร์

        มหาวิทยาลัยนำเสนอ หลักสูตรพุทธศาสตร์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาพระพุทธศาสนา ทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ ควบคู่กับการดำเนินชีวิตประจำวัน ได้แก่ ประชาชนทั่วไป ที่มีวุฒิการศึกษาขึ้นต่ำระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เทียบเท่า หรือเปรียญธรรม 3 ประโยค และมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ในวันเปิดภาคการศึกษา

1.ชื่อหลักสูตร หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาพุทธศาสตร์ 

(Bachelor of Buddhism Program in Buddhist Studies)

2.ชื่อปริญญา พุทธศาสตรบัณฑิต (พุทธศาสตร์)

[Bachelor of Buddhism (Buddhist Studies)]
พธ.บ. (พุทธศาสตร์)  [B.B. (Buddhist Studies)]

3.คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

3.1 สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (สำหรับพระภิกษุสามเณร สามารถใช้วุฒิเปรียญธรรม 3 ประโยค (ปธ.3) ขึ้นไปได้)

3.3 มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ ในวันเปิดภาคการศึกษา

4.การสำเร็จการศึกษา

      ผ่านการวัดและประเมินผลทั้ง 28 ชุดวิชา และผ่านการวัดระดับความรู้องค์รวม

5.โครงสร้างหลักสูตร

    จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 140 หน่วยกิต แบ่งได้ดังต่อไปนี้

ชุดวิชาบังคับ    75   หน่วยกิต

ชุดวิชาเลือก    65  หน่วยกิต

การวัดระดับความรู้องค์รวม    (เลือกสอบ หรือ สัมมนา)

รวม     140   หน่วยกิต

ศูนย์ประสานงาน

มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย

อาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์ฯ โซนอาคาร 3 ชั้น 2 วัดพระธรรมกาย ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ 062-6209090, 056-3263822 ตู้ ปณ.69 ปณจ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี