ศาสตร์เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

อธิการบดี

มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย

“การศึกษาทางไกลในพระพุทธศาสนานั้นมีจุดเด่นคือ ผู้เรียนมีอิสระในการเรียน สามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ทำให้ผู้เรียนมีวินัยในการเรียนอย่างสูงยิ่ง น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่ง”

พม.ดร.วุฒิชัย วุฑฺฒิชโย

คณบดีคณะพุทธศาสตร์

” มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย เกิดขึ้นตามดำริของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ด้วยความตั้งใจที่จะให้มีมีมหาวิทยาลัยทีจะเผยแผ่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยใช้การศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยเป็นระบบทางไกล ผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง และเน้นนำไปสู่การปฏิบัติจริงในชีวิต ตามแนวทางพุทธวิถี เป็นกัลยาณมิตรให้แก่ชาวโลกต่อไป “

แนะนำมหาวิทยาลัย

       Dhammakaya Open University (DOU) หรือ มหาวิทยาลัยธรรมกาย ก่อตั้งขึ้นตามดำริของพระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย (ไชยบูลย์ สุทธิผล) ที่ท่านได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลกผ่านระบบการศึกษา ซึ่งเป็นการวางรากฐานทางศีลธรรมให้แก่มวลมนุษยชาติได้อย่างมั่นคง ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างสันติภาพให้เกิดกับมวลมนุษยชาติ และพบความสุขที่แท้จริง

       มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย ได้รับการก่อตั้งและดำเนินงานโดย Dhammakaya International Meditation Center of California (DIMC) หรือวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย เพื่อจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในระบบการศึกษาทางไกล โดยอาศัยอำนาจตามความในอนุบัญญัติ 10 บรรพ 59 และมาตรา 94739 (b) ของรัฐบัญญัติสถาบันการศึกษาด้านอาชีวะและอุดมศึกษาเอกชน ปี 2007 และมาตรา 94874(e) ภายใต้รัฐบัญญัติสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับปรับปรุง) ปี 2009 และได้รับการรับรองเป็นสถาบันการอุดมศึกษาเอกชนด้านศาสนาให้เปิดการเรียนการสอนได้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย ตั้งอยู่ที่ 865 E. Monrovia Pl., Azusa, California 91702   ประเทศสหรัฐอเมริกา และมีศูนย์ประสานงานกว่า 40 แห่ง
ทั่วโลก  สำหรับประเทศไทยได้มอบหมายให้ “ศูนย์ประสานงานดีโอยู” เป็นตัวแทนประสานงานในประเทศไทย

หากต้องการข้อมูลเรื่องการจดทะเบียนก่อตั้งมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามโดยตรงได้ที่

Bureau for Private Postsecondary Education

2535 Capitol Oaks drive Suite 400, Sacremento, CA 95833

www.bppe.ca.gov   Phone (916)4316959    Fax. (916)2631897

วิสัยทัศน์ (VISION)

เป็นสถาบันการศึกษาระดับโลกที่ให้โอกาสทางการศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างเป็นระบบแก่ผู้สนใจพระพุทธศาสนาทั่วโลก โดยข้ามพ้นข้อจำกัดด้านภูมิศาสตร์ ภาษา และหน้าที่การงานของผู้เรียน

ภารกิจ (MISSION)

ให้บัณฑิตได้ศึกษาคำสอนในพระพุทธศาสนาทั้งปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ เป็นศาสตร์แห่งความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และมีหลักการดำรงชีวิตที่ถูกต้อง มีความสุข ความสำเร็จมาสู่ชีวิตทั้งชาตินี้ และชาติหน้า จนถึงที่สุดแห่งธรรม

จุดมุ่งหมาย (GOALS)

  • เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรม
  • เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ทางพุทธศาสตร์ไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน และสร้างความสุขให้แก่ตนเองและบุคคลอื่นได้

วีดีโอแนะนำ

ดร.เขมิกา วรสันต์โต

หัวหน้าแผนกสำนักงานอธิการบดี

การจัดการศึกษา

1. ระบบการศึกษา
มหาวิทยาลัย จัดการศึกษาโดยใช้ระบบการศึกษาทางไกล มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถใช้เวลาศึกษาอย่างอิสระได้ด้วยตนเองไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามปกติ ซึ่งได้จัดสาระสำคัญของหลักสูตรเป็นชุดวิชาที่บูรณาการองค์ความรู้และประสบการณ์ต่างๆที่มีความสัมพันธ์กันเข้าไว้ด้วยกันเป็นชุดวิชา แต่ละชุดวิชามีค่า 5 หน่วยกิต
 
2. ภาคการศึกษา
ใช้ระบบทวิภาค ประกอบด้วย
ภาคการศึกษาที่ 1  ตั้งแต่เดือนมกราคม – พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน        ตั้งแต่ เดือนมิถุนายน – สิงหาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 ตั้งแต่เดือนกันยายน – ธันวาคม
 
3. วิธีการศึกษา 
ศึกษาจากสื่อหลักที่มหาวิทยาลัยมอบให้ในวันลงทะเบียนเรียน  สื่อเสริม แหล่งค้นคว้าอื่นๆ ตามข้อกำหนดของชุดวิชาและเข้าร่วมกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ รายละเอียดดังนี้
3.1  ควรใช้เวลาศึกษาเนื้อหาในแต่ละชุดวิชา อย่างน้อยวันละ 1 ชั่วโมง และควรศึกษาให้จบบท ภายใน 1 สัปดาห์
3.2  เมื่อศึกษาเนื้อหาในแต่ละบทแล้ว นำมาใช้ในการทำแบบฝึกปฏิบัติประกอบชุดวิชา หมั่นทบทวนความรู้ที่ได้รับอย่างสม่ำเสมอ และนำไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน กระทั่งก่อเกิดเป็นอุปนิสัยเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การศึกษาอย่างแท้จริง

4. สื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยถ่ายทอดเนื้อหาสาระการศึกษาหลากหลายรูปแบบ ตามความเหมาะสมของแต่ละชุดวิชา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง ดังนี้

4.1 สื่อหลัก ได้แก่ ตำราประจำชุดวิชา ซึ่งมีทั้งส่วนแนะนำ ขอบข่าย วัตถุประสงค์และวิธีศึกษา แผนการศึกษาเนื้อหาสาระ เกณฑ์การวัดและประเมินผล, แบบฝึกปฏิบัติและสมุดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนฝึกทำกิจกรรมที่กำหนดให้และส่งกลับ เพื่อใช้ในการวัดและประเมินผล, การเรียนการสอนออนไลน์  เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบปฏิสัมพันธ์
บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ได้แก่ การปฐมนิเทศชุดวิชา รายละเอียดชุดวิชา ปฏิทินการศึกษา การมอบหมายงาน การตรวจ
กิจกรรมและข้อมูลย้อนกลับ

4.2 สื่อเสริม เป็นสื่อที่ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาสาระเพิ่มเติมนอกเหนือจากสื่อหลัก ประกอบด้วย สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น พระไตรปิฎกหนังสืออ้างอิงต่างๆ เอกสารทางวิชาการ วารสารทางวิชาการ เป็นต้น การศึกษาผ่านระบบ Social Network เช่น Facebook, Line, Youtube และสื่อโสตทัศน์อื่นๆ

4.3 กิจกรรมปฏิสัมพันธ์  เป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาทักษะต่างๆ ในส่วนที่ไม่สามารถถ่ายทอดได้อย่างสมบูรณ์ผ่านสื่ออื่นๆ ทั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างประสบการณ์และเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างนักศึกษาด้วยกัน นักศึกษาและคณาจารย์ ในการแนะแนว ตอบปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน ปรึกษาการทำรายงาน ซึ่งกิจกรรมปฏิสัมพันธ์มีหลายรูปแบบ เช่น การปฐมนิเทศ ธรรมปฏิบัติ กิจกรรมตามรอยเส้นทางพระพุทธองค์กิจกรรมตามรอยเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ และการสัมมนาเสริมประจำชุดวิชา

5. การวัดผลการศึกษา
แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่
Honor(H) คือ ยอดเยี่ยม
Satisfactory(S) คือ ผ่าน
Unsatisfactory(U) คือ ไม่ผ่าน
 
6. การวัดระดับความรู้องค์รวม
เป็นการวัดและประเมินผลความรู้ของนักศึกษาในขั้นตอนสุดท้าย โดยแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ การทดสอบและการสัมมนา โดยนักศึกษาสามารถเลือกรูปแบบการวัดระดับความรู้องค์รวมได้ครั้งละหนึ่งรูปแบบ

ภาพการลงทะเบียน

ภาพตัวอย่างกิจกรรม

ศูนย์ประสานงาน

มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย

อาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์ฯ โซนอาคาร 3 ชั้น 2 วัดพระธรรมกาย ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

วันอาทิตย์ที่เสา N25 สภาธรรมกายสากล

วัดพระธรรมกาย

โทรศัพท์ 062-6209090, 056-3263822 ตู้ ปณ.69 ปณจ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี