สัมมนาวัดระดับความรู้องค์รวม รุ่นที่ 6 ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

ในการดำเนินงานจัดโครงการ สามารถฝึกรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ให้เกียรติกันในการทำงาน และไม่ทำให้เกิดความรู้สึกหงุดหงิด รำคาญ หรือการทะเลาะเบาะแว้งกันภายในทีม

สัมมนาวัดระดับความรู้องค์รวม รุ่นที่ 6 ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2563

พม.ดร.วุฒิชัย วุฑฺฒิชโย

พระอาจารย์ผู้อบรม

พม.ดร.พงศ์ศักดิ์ ฐานิโย

พระอาจารย์ผู้อบรม

อ.วิบูลย์ แซ่จุง

อาจารย์ผู้อบรม

พระมหาโกมล สุภจิตฺโต

พระอาจารย์ผู้อบรม

สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย ได้ถวายกองทุนการศึกษาให้แก่พระภิกษุสามเณร และแม่ชีให้ได้เรียนฟรีตลอดระยะเวลา 17 ปี ตามนโยบายของหลวงพ่อธัมมชโย ผู้สถาปนามหาวิทยาลัย โดยทางมหาวิทยาลัยได้จัดสรรปัจจัยค่าลงทะเบียนจากสาธุชน มาถวายเป็นกองทุนให้แก่พระภิกษุสามเณรและแม่ชี เป็นช่องทางหลักในปัจจุบัน มีนักศึกษาได้สมัครเข้ามาเรียนจำนวนน้อยลง แต่จำนวนพระภิกษุสามเณรและแม่ชียังคงมีอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปัจจัยในการจัดสรรเพื่อถวายเป็นกองทุนแก่พระภิกษุสามเณร ไม่เพียงพอ

ดังนั้นในฐานะที่ท่านเป็นพุทธบริษัท 4 ผู้อุปถัมภ์พระพุทธศาสนา รวมทั้งเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ได้มีส่วนในการจัดกองทุนต้นสมบัติในครั้งนี้โดยได้เลือกจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าขึ้น

โดยได้จัดกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 เวลา 6.00-7.30 น. ณ ห้องสัมมนาแก้วกายธรรม

มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย ขออนุโมทนาบุญกับ บัณฑิตทุกท่าน

ภาพบรรยากาศในกิจกรรม

ศูนย์ประสานงาน

มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย

ติดต่อด้วยตัวเอง
ศูนย์ประสานงาน มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย  อาคาร 100 ปีคุณยายอาจารย์ฯ โซนอาคาร 3 ชั้น 2
วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี    
– วันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-11.00 และ 13.00-17.00 น.
– วันอาทิตย์ที่เสา N26 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย
_  โทรศัพท์ 093-0757997,086-326-3822
ติดต่อทางไปรษณีย์
ส่งเอกสารต่างๆ โดยจ่าหน้าซองมาที่
ศูนย์ประสานงานดีโอยู ตู้ ป.ณ. 69 ปณจ.คลองหลวง จ.ปทุธานี 12120
ทาง Internet
website    : www.dou.us/www.thaidou.us
email        : info@dou.us (สำหรับนักศึกษาในประเทศไทย) / jp-dou@dou.us (สำหรับนักศึกษาในประเทศอื่นๆ)