หลักสูตร Pre-Degree

หนังสือเรียนสำหรับนักศึกษา หลักสูตร Pre-Degree (สำหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่มีวุฒิการศึกษา แต่ต้องการศึกษาระดับปริญญาตรี และต้องมีอายุครบ 16 ปี บริบูรณ์ ในวันเปิดภาคเรียนการศึกษา) ประกอบด้วย 8 รายวิชา

รายละเอียดหลักสูตรประกาศนียบัตร 1 ปี

มี 8 รายวิชาบังคับ

    1. กลุ่มวิชาเป้าหมายชีวิต

    GL 101 จักรวาลวิทยา

    GL 102 ปรโลกวิทยา                 

    2. กลุ่มวิชาสมาธิ

     MD 101 สมาธิ 1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมาธิ

     MD 102 สมาธิ 2 : หลักการเจริญสมาธิภาวนา

    3. กลุ่มวิชาความรู้ทั่วไปทางพระพุทธศาสนา

     GB 101 ความรู้พื้นฐานทางพระพุทธศาสนา

     GB 102 สูตรสำเร็จการพัฒนาตนเอง

    4. กุล่มวิชาพุทธวิธีในการพัฒนานิสัย

     SB 101 วิถีชาวพุทธ

    5. กุล่มวิชาทำหน้าที่กัลยาณมิตร 

      DF 101 การทำหน้าที่กัลยาณมิตรเบื้องต้น

ศูนย์ประสานงาน

มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย

ติดต่อด้วยตัวเอง
ศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนีย  อาคาร 100 ปีคุณยายอาจารย์ฯ โซนอาคาร 3 ชั้น 2
วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี    
– วันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-11.00 และ 13.00-17.00 น.
– วันอาทิตย์ที่เสา N26 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย โทรศัพท์ 062-620-9090,086-326-3822
ติดต่อทางไปรษณีย์
ส่งเอกสารต่างๆ โดยจ่าหน้าซองมาที่
ศูนย์ประสานงานดีโอยู ตู้ ป.ณ. 69 ปณจ.คลองหลวง จ.ปทุธานี 12120
ทาง Internet
website    : www.dou.us/www.thaidou.us
email        : info@dou.us (สำหรับนักศึกษาในประเทศไทย) / jp-dou@dou.us (สำหรับนักศึกษาในประเทศอื่นๆ)