ศาสตร์เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย

DOU SUCCESSOR

วัตถุประสงค์ของ Successor

เนื่องจากการเรียนระบบทางไกลของ DOU ที่ผ่านมามีนักศึกษาที่มีความตั้งใจเรียน แต่ขาดกำลังใจและคนคอยดูแล ให้คำปรึกษา หรือแจ้งกำหนดการส่งการบ้านแบบฝึกหัดและข้อสอบ รวมถึงข้อมูลต่างๆ ทำให้มีนักศึกษาที่ยังค้างเรียนอยู่เป็นจำนวนมาก จึงทำให้เกิดโครงการ DOU ‘ Sussessor ขึ้น

คุณค่าที่ DOU ได้รับจาก Successor

  • ทำให้นักศึกษาที่เรียนระบบทางไกลได้มีผู้ดูแลให้คำปรึกษา คอยตอบคำถาม เอาใจใส่ ทำให้มีกำลังใจที่จะทำแบบฝึกหัดและข้อสอบ
  • ทำให้นักศึกษาส่งการบ้าน แบบฝึกหัดเพิ่มมากขึ้น
  • ทำให้บัณฑิตที่จะบไปแล้วได้กลับมาทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตร
  • ทำให้ทีมงาน DOU ได้เห็นถึงความทุ่มเทของ Successor แม้จะมีเวลาน้อยด้วยภาระกิจหน้าที่ทางโลก แต่ก็มีหัวใจในการมาช่วยงานพระพุทธศาสนาโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ เลย ได้บุญได้คุณค่า ได้ความภาคภูมิใจ
  • ทำให้ทีมงาน DOU รู้ว่าสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้มีนักศึกษามาเรียนครบล้านคน คือ การมีหัวใจบริการ การดูแลเอาใจใส่ การต้อนรับอย่างดี

ประชุมผู้ช่วยอาจารย์ประจำวิชา

บัณฑิต DOU ผู้มีหัวใจกัลยาณมิตร นำแสงสว่าง ไปสู่ชาวโลก

Successor ถวายกองทุนยานพาหนะ DOU

ศูนย์ประสานงาน

มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย

อาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์ฯ โซนอาคาร 3 ชั้น 2 วัดพระธรรมกาย ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ 062-6209090, 056-3263822 ตู้ ปณ.69 ปณจ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี