สรุปวิชาธัมมจักกับปวัตนสูตร

บรรยากาศการรับฟังบรรยาย
สรุป วิชาธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
โดย พม.ดร.วุฒิชัย วุฑฺฒิชโย (ปธ.๙)

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๖ ต.ค. ๒๕๖๒ ณ มหารัตนวิหารคด คอร์ ๓๒
มีผู้เขาร่วมฟังบรรยายที่เป็นนักศึกษา
และสาธุชนทั่วไป จำนวน ๓๐ ท่าน

ก่อนเริ่มฟังบรรยายพระอาจารย์ได้นำสวดมนต์
บทธัมมจัก ฯ อีกทั้งยังให้นักศึกษาได้ระลึกถึง
คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นึกให้เหมือนเรา
ได้ฟังธรรมต่อหน้าพระพุทธองค์ในครั้งพุทธกาล

ผู้เข้าฟังบรรยายได้ทราบความหมายอันลึกซึ้ง
ของบทสวดในแต่ละท่อน แต่ละประโยค
ซึ่งจะทำให้เกิดความปลื้มปีติใจทุกครั้ง
ที่ได้สวดมนต์บทนี้

ขออนุโมทนาบุญกับผู้มีจิตศรัทธา
ในคำสอนของพระพุทธองค์ด้วยเทอญ…🙏

พม. ดร.วุฒิชัย วุฑฺฒิชโย

พระอาจารย์ผู้บรรยาย

วีดีโอบรรยายสรุปวิชาธัมมจักกัปวัตนสูตร

Add Your Heading Text Here

ผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย

ศูนย์ประสานงาน

มหาวิทยาลัยธรรกาย แคลิฟอร์เนีย

อาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์ฯ โซนอาคาร 3 ชั้น 2 วัดพระธรรมกาย ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ 062-6209090, 056-3263822 ตู้ ปณ.69 ปณจ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี