ปฏิทินการศึกษา เทอม 1/2564

กิจกรรมวันกำหนดการ
รับสมัครและลงทะเบียนเรียน 27 ธันวาคม 2563- 14 กุมภาพันธ์ 2564
วันเปิดภาคเรียน 27 ธันวาคม 2563
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 6 กุมภาพันธ์ 2564
เวลาเรียน 27 ธันาคม 2563 - 20 มีนาคม 2564
สัปดาห์การสอบ 21 มีนาคม 2564 - 27 มีนาคม 2564
สัปดาห์การส่งข้อสอบ 28 มีนาคม 2564 - 5 เมษายน 2564
ระยะเวลาวัดผล 6 เมษายน 2564 - 1 พฤษภาคม 2564
ประกาศผลสอบ 2 พฤษภาคม 2564