ศาตร์เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

DOU

Dhammakaya Open University (DOU) หรือ มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2546 ตามดำริของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ซึ่งได้เล็งเห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนา ว่ามีคุณค่าต่อมวลมนุษยชาติ อันจะทำให้มนุษย์ได้ค้นพบความสุขที่แท้จริง

DOU เป็นมหาวิทยาลัยทางพระพุทธศาสนาในระบบการศึกษาทางไกล จัดตั้งขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยอาศัยอำนาจตามความในอนุบัญญัติ 10 บรรพ 59 ของรัฐบัญญัติว่าด้วยการศึกษาแห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย และมาตรา 94739 (b) (6) ของรัฐบัญญัติการอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาเอกชนมลรัฐ แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ ณ เลขที่ 865 E.Monrovia Pl., Azusa, California 91702, USA และมีสำนักงานกว่า 40 แห่งทั่วโลก สำหรับประเทศไทย มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ ชมรมประสานงานดีโอยู เป็นตัวแทนจัดการด้านระบบการศึกษาในประเทศไทย

ทำเนียบผู้บริหาร มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

ผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย

พระมหาวุฒิชัย วุฑฺฒิชโย

คหบดีคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย

พระมหาวุฒิชัย ปญฺญาวุฑฺโฒ

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและวัดผล

ดร.เขมิกา วรสันต์โต

หัวหน้าแผนกสำนักงานอธิการบดี

ปรัชญา

มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย ยึดปรัชญาการศึกษาตลอดชีวิตแบบไร้พรมแดน เป็นการศึกษาควบคู่กับการดำรงชีวิต มุ่งให้ผู้เรียนได้ศึกษาและฝึกฝนศาสตร์แห่งความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นผู้มีวิถีชีวิตที่ถูกต้อง ดีงาม มีความสุขที่แท้จริง และสามารถเป็นผู้แนะนำบุคคลอื่นให้มีวิถีชีวิตที่ถูกต้องเช่นตนได้

โดยมีเป้าหมายทางการศึกษาคือ ให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจหลักธรรม ทั้งภาคปริยัติ และภาคปฏิบัติในพระพุทธศาสนา ได้ฝึกประสบการณ์การปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่อง มีความเข้าใจเรื่่องโลกและชีวิตตามความเป็นจริง มีอุดมการณ์เป้าหมายชีวิตในการเกิดมาเป็นมนุษย์ สามารถฝึกฝนอบรมตนเองตามพุทธวิธี เป็นผู้มีลักษณะนิสัยที่งดงามนำความสงบเย็นมาสู่ชีวิตตนและบุคคลรอบข้าง สามารถเป็นกัลยาณมิตรให้กับตนเองและผู้อื่นได้

  • ปณิธาร
  • ระบบการศึกษา
  • หลักสูตรการศึกษา

 1.  มุ่งพัฒนาความเป็นเลิศในการให้การศึกษาศาสตร์แห่งการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ผ่านระบบการศึกษาทางไกล

2.  มุ่งจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นทั้งความรู้ทางวิชาการและการฝึกฝนปฏิบัติ เพื่อให้นักศึกษาสามารถซึมซับ เอาความรู้ที่ได้ศึกษามาปฏิบัติจนเกิดความคุ้นเคย สามารถใช้งานได้จริง นำไปสู่วิถีชีวิต ที่สมบูรณ์เปี่ยมสุข

    มหาวิทยาลัยจัดระบบการศึกษา เป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และ 1 ภาคการศึกษาพิเศษ ดังนี้

   ภาคการศึกษาที่ 1 เริ่มตั้งแต่ เดือนมกราคม จนถึง เดือนพฤษภาคม

  ภาคการศึกษาที่ 2 เริ่มตั้งแต่ เดือนมิถุนายน จนถึง เดือนสิงหาคม

  ภาคการศึกษาที่ 3 เริ่มตั้งแต่ เดือนกันยายน  จนถึงเดือนธันวาคม

  เป็นการเรียนแบบรายวิชา วิชาละ 5 หน่วยกิต ซึ่งนักศึกษาจะต้องศึกษาความรู้จากตำราเรียนควบคู่ไปกับการปฏิบัติ (ทำกิจกรรมที่แต่ละชุดวิชาได้กำหนดไว้)

มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย จัดระบบการศึกษาในแนวกว้าง แบ่งเป็น 3 หลักสูตร คือ

  1. หลักสูตรสัมฤทธิบัตร สามารถเลือกเรียนได้ตามความสมัครใจ (รับสัมฤทธิบัตรเป็นรายวิชา)

  2.  หลักสูตรประกาศนียบัตร 1 ปี ผู้ศึกษาต้องศึกษาหมวดรายวิชาบังคับ 8 รายวิชา (ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาไม่ถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร สามารถศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ของมหาวิทยาลัยได้)

  3.  หลักสูตรปริญญาตรี ผู้ศึกษาต้องศึกษาหมวดวิชาบังคับ 26 รายวิชา หมวดวิชาเลือก 2 รายวิชา รวม 28 ชุดวิชา

 

จุดมุ่งหมายในการเปิดการศึกษา

⇒  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ในพระธรรมคำสอบของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งด้านปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ

⇒  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้แก่ตนเองและบุคคลในครอบครัว ชุมชนและสังคมโลก

⇒  เพื่อสร้างนักศึกษาให้เป็นผู้นำและต้นแบบทางศีลธรรมแก่สังคม เพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติ

สื่อการเรียนการสอน

⇒  ตำราเรียน

⇒  เสื่อโสตทัศน์ประเภทภาพ/เสียง vdo ไฟล์ pdf

⇒  ตำราเรียนทางอินเตอร์เน็ต

⇒  คอร์สออนไลน์ เรียนผ่านเว็ปไซต์

⇒  ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ผ่านสื่อต่างๆ   หรือ ค้นคว้าทาง          ห้องสมุดของมหาวิทยาลัย

กลุ่มรายวิชา ต่างๆ

กลุ่มวิชาเป้าหมายชีวิต

ศึกษาที่มาของความรู้เรื่องจักรวาล วงจรเกิดขึ้นและแตกดับของจักรวาลและชีวิตในภพภูมิ 31

ความรู้เรื่องกฏแห่งกรรม 12 และประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และครูวิชชาธรรมกาย

GL 101 , GL 102 , GL 203

GL 204 , GL 305

กลุ่มวิชาสมาธิ

ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมาธิที่นำไปสู่หลักการเจริญภาวนา เทคนิคในการปรับแก้ไขอุปสรรคในการเจริญ

ภาวนาและความรู้เกี่ยวกับสมาธิอยู่เช่น กัมมัฏฐานและวิปัสสนาภูมิ ควบคู่ไปกับการฝึกฝนภาคปฏิบัติ

MD101 , MD102 , MD203

MD304 , MD305 , MD306

MD407 , MD408

กลุ่มวิชาเป้าหมายชีวิต

ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หลักธรรมสำคัญที่นำไปสู่เป้าหมายสูงสุด โครงสร้างองค์รวม

และลักษณะคำสอน ศึกษาความสำคัญ ความหมาย และวิธีปฏิบัติในเรื่อง ทาน ศีล ภาวนา 

GB101 , GB102 , GB203

GB304 , GB405 , GB406

GB410

กลุ่มวิชาพุทธวิธีพัฒนานิสัย

ศึกษาความหมาย ประเภท วัตถุประสงค์ วิธีการ อานิสงส์และวิธีการสร้างบุญบารมีตามหลัก ทาน ศีล ภาวนา ที่เป็นรากฐานในการดำเนินชีวิตของชาวพุทธในแง่มุมต่างๆ เพื่อให้มีแรงบันดาลใจในการสร้างบารมีเพื่อประโยชน์ของตนเอง และสามารถชักจูงให้ผู้อื่นทำความดีได้

SB 101 , SB 202 , SB 303, SB 304, SB 405

กลุ่มวิชาการทำหน้าที่กัลยาณมิตร

ศึกษาความหมาย ความสำคัญ หลักการเบื้องต้น บทบาท หลักธรรมในการทำหน้าที่กัลยาณมิตร และการทำหน้าที่กัลยาณมิตรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า การใช้ความรู้ทางพฤติกรรมของบุคคลและกลุ่มคนในสังคม การสร้างแรงจูงใจ วิธีการและกระบวนการในการทำหน้าที่กัลยาณมิตร

DF 101 , DF 202 , DF 303, DF 404

ชมรมประสานงาน DOU

ตู้ ป.ณ. 69 ปณจ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทร. 093-0757997

อีเมล์ :  info@dou.us หรือ english@dou.us

Line ID : @dou-us

⇒ Line ชมรมศิษย์เก่า DOU

DOU Liaison office (Thailand)

P.O.Box 69 Khlong Luang,
Pathumthani, 12120 Thailand

contact Undergraduate School
Tel. +(66-9) 30757997, +(66-9) 68709781
Email : info@dou.us, english@dou.us

ระดับปริญญาโท

โทรศัพท์:  086-326-3857
อีเมล์:         doumaster@dou.us

Contact Graduate School
Tel. +(66-9) 58714925  
Email : doumaster@dou.us