มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย

Dhammakaya Open University

ศาสตร์เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย หรือ DOU ได้ผลิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตมาแล้ว 5 รุ่น จึงทำให้มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วกว่า 1,900 ท่าน ซึ่งศิษย์เก่ามีความเห็นตรงกันว่า ควรดำเนินการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย จึงได้คัดเลือกบุคลากรที่จะมาดำเนินการก่อตั้งสมาคมฯ 

ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนีย หรือ DOU ได้ร่วมพิธีเปิดป้ายสมาคมศิษย์เก่า DOU ณ หมู่ 7 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการติดต่อประสานงานระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งสมาคม

 ซึ่งคณะกรรมการทุกท่านมีความตั้งใจที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ คือ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงาน พร้อมทั้งส่งเสริมกิจกรรม สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน สนับสนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯสู่กลุ่มประเทศอาเซียนและทั่วโลก รวมทั้งส่งเสริมการค้นคว้าวิจัย การให้บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่สังคม และจะมีภารกิจหลักในการสานมโนปณิธานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ คุณครูไม่ใหญ่ ให้มีนักศึกษา 1 ล้านคน เพื่อเผยแผ่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไปทั่วโลกา มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย  จึงได้คัดเลือกบุคลากรที่จะมาดำเนินการก่อตั้งสมาคมฯ  ได้แก่

 

1. กัลฯ ลือพงศ์ ลีลพนัง                        นายกสมาคมฯ

2. กัลฯ วิรงรอง รัตนฉายา                     อุปนายกฝ่ายประชาสัมพันธ์

3. กัลฯ นวรัตน์ ฤดีพิพัฒนพงศ์             อุปนายกฝ่ายการเงิน

4. กัลฯ วาสนา  เรืองรักษ์ลิขิต              อุปนายกฝ่ายสวัสดิการ

5. กัลฯ นพ.ดร.พรชัย  พิญญพงษ์         อุปนายกฝ่ายเลขานุการ

6. กัลฯ ดร.จำลักษณ์  ศรีนาคเรือง        อุปนายกฝ่ายวิชาการ

 

พิธีถวายสังฆทาน กองบุญการศึกษาพระภิกษุสามเณร ชมรมศิษย์เก่า DOU ณ ห้อง spd 17 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

ชมรมประสานงาน DOU

ตู้ ป.ณ. 69 ปณจ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทร. 093-0757997

อีเมล์ :  info@dou.us  (สำหรับประเทศไทย)

อีเมล์ :  jp-dou@dou.us  (สำหรับประเทศอื่น)

line ID : @dou-us

DOU Liaison Office (Thailand)

P.O.Box 69 Khlong Luang, Pathumthani,

12120 Thailand

contact Undergraduate School

Tel. +(66-9) 30757997

Email : info@dou.us, english@dou.us

ระดับปริญญาโท

โทรศัพท์ : 086-326-3857

อีเมล์ : doumaster@dou.us

Contact Graduate School

Tel. +(66-9) 58714925  

Email : doumaster@dou.us