ศาสตร์เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

โทร. 094-9541422

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย หรือ DOU ได้ผลิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตมาแล้ว 5 รุ่น จึงทำให้มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วกว่า 1,900 ท่าน ซึ่งศิษย์เก่ามีความเห็นตรงกันว่า ควรดำเนินการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย จึงได้คัดเลือกบุคลากรที่จะมาดำเนินการก่อตั้งสมาคมฯ 

ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนีย หรือ DOU ได้ร่วมพิธีเปิดป้ายสมาคมศิษย์เก่า DOU ณ หมู่ 7 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการติดต่อประสานงานระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งสมาคม

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย หรือ DOU ได้ผลิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตมาแล้ว 5 รุ่น จึงทำให้มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วกว่า 1,900 ท่าน ซึ่งศิษย์เก่ามีความเห็นตรงกันว่า ควรดำเนินการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย  จึงได้คัดเลือกบุคลากรที่จะมาดำเนินการก่อตั้งสมาคมฯ  ได้แก่

 

1. กัลฯ ลือพงศ์ ลีลพนัง                        นายกสมาคมฯ

2. กัลฯ วิรงรอง รัตนฉายา                     อุปนายกฝ่ายประชาสัมพันธ์

3. กัลฯ นวรัตน์ ฤดีพิพัฒนพงศ์             อุปนายกฝ่ายการเงิน

4. กัลฯ วาสนา  เรืองรักษ์ลิขิต              อุปนายกฝ่ายสวัสดิการ

5. กัลฯ นพ.ดร.พรชัย  พิญญพงษ์         อุปนายกฝ่ายเลขานุการ

6. กัลฯ ดร.จำลักษณ์  ศรีนาคเรือง        อุปนายกฝ่ายวิชาการ

 

พิธีถวานสังฆทาน กองทุนการศึกษาพระภิกษุสามเณร ชมรมศิษย์เก่า DOU ณ ห้อง spd 17 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

ชมรมประสานงาน DOU

ตู้ ป.ณ. 69 ปณจ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทร. 093-0757997

อีเมล์ :  info@dou.us หรือ english@dou.us

Line ID : @dou-us

⇒ Line ชมรมศิษย์เก่า DOU

DOU Liaison office (Thailand)

P.O.Box 69 Khlong Luang,
Pathumthani, 12120 Thailand

contact Undergraduate School
Tel. +(66-9) 30757997, +(66-9) 68709781
Email : info@dou.us, english@dou.us

ระดับปริญญาโท

โทรศัพท์:  086-326-3857
อีเมล์:         doumaster@dou.us

Contact Graduate School
Tel. +(66-9) 58714925  
Email : doumaster@dou.us