มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย

Dhammakaya Open University California ,USA

DOU

Dhammakaya Open University (DOU) หรือ มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2546 ตามดำริของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ซึ่งได้เล็งเห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนา ว่ามีคุณค่าต่อมวลมนุษยชาติ อันจะทำให้มนุษย์ได้ค้นพบความสุขที่แท้จริง

DOU เป็นมหาวิทยาลัยทางพระพุทธศาสนาในระบบการศึกษาทางไกล จัดตั้งขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยอาศัยอำนาจตามความในอนุบัญญัติ 10 บรรพ 59 ของรัฐบัญญัติว่าด้วยการศึกษาแห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย และมาตรา 94739 (b) (6) ของรัฐบัญญัติการอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาเอกชนมลรัฐ แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ ณ เลขที่ 865 E.Monrovia Pl., Azusa, California 91702, USA และมีสำนักงานกว่า 40 แห่งทั่วโลก สำหรับประเทศไทย มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ ชมรมประสานงานดีโอยู เป็นตัวแทนจัดการด้านระบบการศึกษาในประเทศไทย

ทำเนียบผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

(สมชาย ฐานวุฑฺโฒ MD.,Ph.D.) อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย

พระมหาวุฒิชัย วุฑฺฒิชโย ดร.

คณบดี คณะพุทธศาสตร์

พระมหาวุฒิชัย ปญฺญาวุฑฺโฒ

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและวัดผล.

  • ปณิธาน

 1.  มุ่งพัฒนาความเป็นเลิศในการให้การศึกษาศาสตร์แห่งการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ผ่านระบบการศึกษาทางไกล

2.  มุ่งจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นทั้งความรู้ทางวิชาการและการฝึกฝนปฏิบัติ เพื่อให้นักศึกษาสามารถซึมซับ เอาความรู้ที่ได้ศึกษามาปฏิบัติจนเกิดความคุ้นเคย สามารถใช้งานได้จริง นำไปสู่วิถีชีวิต ที่สมบูรณ์เปี่ยมสุข

จุดมุ่งหมายในการเปิดการศึกษา

⇒  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ในพระธรรมคำสอบของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งด้านปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ

⇒  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้แก่ตนเองและบุคคลในครอบครัว ชุมชนและสังคมโลก

⇒  เพื่อสร้างนักศึกษาให้เป็นผู้นำและต้นแบบทางศีลธรรมแก่สังคม เพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติ

ปรัชญา DOU

มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย ยึดปรัชญาการศึกษาตลอดชีวิตแบบไร้พรมแดน เป็นการศึกษาควบคู่กับการดำรงชีวิต มุ่งให้ผู้เรียนได้ศึกษาและฝึกฝนศาสตร์แห่งความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นผู้มีวิถีชีวิตที่ถูกต้อง ดีงาม มีความสุขที่แท้จริง และสามารถเป็นผู้แนะนำบุคคลอื่นให้มีวิถีชีวิตที่ถูกต้องเช่นตนได้ โดยมีเป้าหมายทางการศึกษาคือ ให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจหลักธรรม ทั้งภาคปริยัติ และภาคปฏิบัติในพระพุทธศาสนา ได้ฝึกประสบการณ์การปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่อง มีความเข้าใจเรื่่องโลกและชีวิตตามความเป็นจริง มีอุดมการณ์เป้าหมายชีวิตในการเกิดมาเป็นมนุษย์ สามารถฝึกฝนอบรมตนเองตามพุทธวิธี เป็นผู้มีลักษณะนิสัยที่งดงามนำความสงบเย็นมาสู่ชีวิตตนและบุคคลรอบข้าง สามารถเป็นกัลยาณมิตรให้กับตนเองและผู้อื่นได้

ดร.เขมิกา วรสันต์โต

หัวหน้าฝ่าย สำนักงานอธิการบดี

ชมรมประสานงาน DOU

ตู้ ป.ณ. 69 ปณจ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทร.  095-5191911

อีเมล์ :  edu@dou.us  

line ID : @dou-us

DOU Liaison Office (Thailand)

P.O.Box 69 Khlong Luang, Pathumthani,

12120 Thailand

contact Undergraduate School

Tel.  +(66-9) 55191911

 

DOU ปริญญาโท

โทรศัพท์ : 086-326-3857

web : www.gsdou.net

contact Graduate School

Tel. +(66-9) 58714925