มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย

Dhammakaya Open University

ศาสตร์เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

การจัดการศึกษา

ระบบการศึกษา ใช้ระบบการศึกษาทางไกลที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถใช้เวลาในการศึกษาอย่างอิสระได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามปกติ ซึ่งได้จัดสาระสำคัญของหลักสูตรเป็นชุดวิชาที่บูรณาการเนื้อหาสาระและประสบการณ์ต่างๆ ของวิชาที่มีความสัมพันธ์กันเข้าไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบในรูปแบบของชุดการสอน เรียกว่า ชุดวิชา แต่ละชุดวิชามีค่า 5 หน่วยกิต

ภาคการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค ประกอบด้วย 2 ภาคการศึกษาปกติ และ 1 ภาคการศึกษาพิเศษแต่ละภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และภาคการศึกษาพิเศษ มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ ดังนี้

ภาคการศึกษาที่ 1   ตั้งแต่เดือน มกราคม – พฤษภาคม

ภาคฤดูร้อน              ตั้งแต่เดือน มิถุนายน – สิงหาคม

ภาคการศึกษาที่ 2    ตั้งแต่เดือน กันยายน – ธันวาคม

กิจกรรมปฏิสัมพันธ์

เป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาทักษะต่างๆ ในส่วนที่ไม่สามารถถ่ายทอดได้อย่างสมบูรณ์ผ่านสื่ออื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์และความเข้าใจอันดีระหว่างนักศึกษาด้วยกัน ประกอบด้วย

1.  การปฐมนิเทศ

2.  กิจกรรมธรรมปฏิบัติ

3.  กิจกรรมตามรอยเส้นทางมหาปูชนียาจารย์

4.  กิจกรรมสัมมนาประจำชุดวิชา

คู่มือนักศึกษา

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
 
1. ชื่อหลักสตร
1.1 ชื่อภาษาไทยหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Buddhism Program
 
2. ชื่อปริญญา
2.1 ชื่อเต็มภาษาไทยพุทธศาสตรบัณฑิต
2.2 ชื่อยอภาษาไทย พธ.บ.
2.3 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Buddhism
2.4 ชื่อยอภาษาอังกฤษ B.B.
 
3. ณสมบัติของผ้เข้าศึกษา
3.1 สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเทา จากสถานศึกษาที่ได้รับการรับรองจากทางราชการของแตละประเทศ
3.2 พระภิกษุสามเณรที่สอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค (ปธ.3) ขึ้นไป
3.3 มีอายุครบ 18ปีบริบูรณ์ในวันเปิดภาคการศึกษา
 
4. การสำเร็จการศึกษาานการวัดและประเมินผลทั้ง 28 ชุดวิชา
 
5. โครงสร้างหลักสตรจำนวนหนวยกตรวมตลอดหลักสูตร 140 หนวยก แบ่งได้ดังต่อไปนี้
หลักสตรพทธศาสตรบัณฑิต สาขาพทธศาสตร์ปรับปรง พ.ศ. 2559ชุดวิชาบังคับ 75 หนวยกชุดวิชาเลือก 65 หนวยกการสัมมนาประมวลความรู้องค์รวม รวม140 หน่วยกิต

หลักสูตรสัมฤทธิบัตร

1. ชื่อหลักสูตร

1.1 ชื่อภาษาไทย หลักสูตรสัมฤทธิบัตรพุทธศาสตร์

1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ Certificate of Buddhism Program

2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านพุทศาสตร์ไปสู่ประชาชนทั่วไปโดยไม่จำกัดวุฒิการศึกษา เปิดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดวิชาในหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเตรียมพุทธศาสตร์กว่า 30 ชุดวิชา นักศึกษาเลือกเรียนได้ครั้งละ 1-2 ชุดวิชา เมื่อสอบผ่านชุดวิชาใด้แล้ว จะได้รับสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้และสามารถโอนชุดวชิาเข้าไปสู่หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตได้อีกทั้งเป็นการรองรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ได้สะสมชุดวิชาไว้เทียบโอนเช่นกันนับเป็นการเพิ่มโอกาสการศึกษาด้านพุทธศาสตร์ตั้งแต่เยาว์วัยนอกจากนั้นไปประกอบอาชีพสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในการดำเนินชีวิตประจำวัน สร้างความสุขให้กับตนเองและบุคคลรอบข้าง เป็นผู้นำด้านศีลธรรม สร้างเครือข่ายคนดีและสังคมในอดุมคติอย่างยั่งยืนต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ

3. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

มีอายุครบ 16 ปี บริบูรณ์ในวันเปิดภาคการศึกษา

4. การสำเร็จการศึกษา

ผ่านการวัดและประเมินผลของชุดวิชา

สื่อการเรียนการสอน

– ตำราเรียน

– เสื่อโสตทัศน์ประเภทภาพ, เสียง, วีดีโอ, ไฟล์ pdf

– ตำราเรียนทางอินเตอร์เน็ต

– คอร์สออนไลน์ เรียนผ่านเว็ปไซต์

– ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ผ่านสื่อต่างๆ หรือค้นคว้าทางห้องสมุดของมหาวิทยาลัย

หลักสูตรเตรียมพุทธศาสตร์

1. ชื่อหลักสตร

1.1 ชื่อภาษาไทยหลักสูตรเตรียมพุทธศาสตร์

1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ Pre Bachelor of Buddhism Program

2. ณสมบัติของผ้เข้าศึกษา

2.1 เป็นผู้ที่มีความประสงค์จะศึกษาตอในหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต แตยังไมสำเร็จการศึกษาระดับชั้มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท

2.2 มีอายุครบ 16ปีบริบูรณ์ในวันเปิดภาคการศึกษา

3. การสำเร็จการศึกษาานการวัดและประเมินผลทั้ง 6 ชุดวิชา

4. โครงสร้างหลักสตรจำนวนหนวยกตรวมตลอดหลักสูตร 30 หนวยกต โดยมีรายละเอียดชุดวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้

4.1 ชุดวิชาในหลักสูตร PreDegree

หมายเหต

1.วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร และวิชาทักษะการแสวงหาความรู้ นักศึกษาต้องทดสอบในวันปฐมนิเทศ เมื่อสอบผานสามารถเทียบโอนความรู้โดยไมต้องลงทะเบียนเรียน แตถ้ายังไมาน สามารถลงทะเบียนเรียนควบคูไปกบชุดวิชาในหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตได้

2.นักศึกษาจะต้องสอบผานชุดวิชา PD002T, SB405T, GB102T, GB410T, PD009T, PD011T อน จึงจะศึกษาในระดับปริญญาตรีได้

กลุ่มรายวิชา ต่างๆ

ศึกษาที่มาของความรู้เรื่องจักรวาล วงจรเกิดขึ้นและชีวิตในภพภูมิ 31 ความรู้เรื่องกฏแห่งกรรม 12  และการเวียนว่าย ตาย เกิด

ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมาธิที่นำไปสู่หลักการเจริญภาวนา เทคนิคในการปรับ แก้ไขอุปสรรคในการเจริญภาวนา

The course ‘Recipe for Success in Personal Development’ (GB102E) teaches the student to
undertake …

前言宇宙学GL 101C这门学科的目的是让同学们能够了解佛教的宇宙观,本书的内容全是编自三藏经,并由诸位佛学大师讲解分析,…

ศึกษาความหมาย ประเภท วัตถุประสงค์ วิธีการ อานิสงส์และวิธีการสร้างบุญบารมีตามหลัก ทาน ศีล ภาวนา ตามหลักพุทธวิธี

ศึกษาความหมาย ความสำคัญ  หลักธรรมในการทำหน้าที่กัลยาณมิตร และการทำหน้าที่กัลยาณมิตรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

ศึกษาความรุ้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หลักธรรมสำคัญที่นำไปสู่เป้าหมายสูงสุด โครงสร้างองค์รวมและลักษณะคำสอน 

เป็นวิชาที่ว่าด้วยการสร้างรากฐานสังคมให้สงบสุข ด้วยการพัฒนาหน่วยที่เล็กที่สุดของสังคม คือ ครอบครัวให้มีความสุขและอบอุ่น 

ชมรมประสานงาน DOU

ตู้ ป.ณ. 69 ปณจ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทร.  095-5191911

อีเมล์ :  edu@dou.us  

line ID : @dou-us

DOU Liaison Office (Thailand)

P.O.Box 69 Khlong Luang, Pathumthani,

12120 Thailand

contact Undergraduate School

Tel.  +(66-9) 55191911

 

DOU ปริญญาโท

โทรศัพท์ : 086-326-3857

web : www.gsdou.net

Contact Graduate School

Tel. +(66-9) 58714925