ศาสตร์เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย

Dhammakaya Open University

Line @ DOU-US

ตามรอยบาทพระศาสดา
ตามรอยบาทศาสดาศาสนาพุทธ คำว่า “หยุด” คือหัวใจต้องใฝ่หา ไปกราบตามร่องรอยศาสดา เพิ่มศรัทธาปสาทะให้กับตน สักครั้งหนึ่งในชีวิตคิดฝันไว้ จะต้องไปให้ได้สักหนึ่งหน เพื่อไปเพิ่มสิริและมงคล หวังหลุดพ้นตามพระองค์ทรงสอนเอยฯ
… สุนทรภัทท์ …
สังเวชนียสถาน หมายถึงสถานที่ที่ทำให้เกิดความรู้สึกระลึกถึงพระพุทธเจ้า เกิดความแช่มชื่น เบิกบาน เกิดแรงบันดาลใจที่จะทำความดี เมื่อได้ไปพบเห็น สังเวชนียสถาน มี 4 แห่ง คือ
1. สถานที่ประสูติ
2. สถานที่ตรัสรู้
3. สถานที่แสดงปฐมเทศนา
4. สถานที่ปรินิพพาน
จากพระไตรปิฎกมีบันทึกไว้ว่า “ผู้ใดระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พึงจาริกไปยังสังเวชนียสถานทั้งสี่นี้ คือ สถานที่ประสูติ (ลุมพินีวัน) สถานที่ตรัสรู้ (พุทธคยา) สถานที่แสดงปฐมเทศนา (สารนาถ) และสถานที่ปรินิพพาน (กุสินารา)” สังเวชนียสถาน 4 แห่งนี้ ท่านว่าเป็นสถานที่ควรไปเคารพสักการะ ควรไปแสวงบุญ เพื่อให้เกิดความสังเวชและเกิดพุทธานุสติ อันจักนำมาซึ่งบุญกุศลและความปลาบปลื้มแช่มชื่นใจ “เมื่อถึงคราวละสังขารย่อมไปสู่สุคติโลกสวรรค์ ฯ” จากเนื้อความในมหาปรินิพพานสูตร พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๐ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๒ ทีฆนิกาย มหาวรรค
🙏 ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมเดินทางแสวงบุญตามรอยพระศาสดาสู่ดินแดนพุทธภูมิ (อินเดีย-เนปาล) ในทุกๆ ปี สอบถามข้อมูลได้ที่ โทร. 081-4291-974
❦ กิจกรรมแสวงบุญตามรอยพระศาสดาสู่ดินแดนพุทธภูมิ (อินเดีย-เนปาล) ระหว่างวันที่ 7-14 กุมภาพันธ์ 2567
➢ วันที่ 3 ศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ปัตตานะ-ไวสาลี-กุสินารา-ทอดผ้าป่า
❦ เดินทางไปยังเมืองไวสาลี อดีตเมืองหลวงของคณะเจ้าลิจฉวี ซึ่งเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่สำคัญ พระพุทธองค์เคยเสด็จโปรดชาวเมืองให้รอดพ้นจากโรคอหิวาตกโรค ทัศนากุฎาคารศาลา วัดป่ามหาวัน ที่มีลักษณะเป็นสถูปทรงบาตรคว่ำซึ่งกษัตริย์ลิจฉวีทรงสร้างถวายสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
➢ วันที่ 4 เสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 กุสินารา-ลุมพินี-ทอดผ้าป่า
❦ เดินทางสู่เมืองกุสินาราแคว้นมัลละ ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของสาลวโนทยานหรือป่าไม้สาละที่มีความสำคัญเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน และเป็นสถานที่ถวายพระเพลิงของพระพุทธองค์ ปรินิพพานสถูป เป็นสถูปที่อยู่ด้านหลังวิหารปรินิพพาน ซึ่งพระเจ้าอโศกมหาราชพระราชทานพระราชทรัพย์ 100,000 รูปี ให้สร้างขึ้นคร่อมกับพระแท่นปรินิพพาน มีลักษณะเป็นทรงบาตรคว่ำสูง 65 เมตร มียอดฉัตร 3 ชั้น พร้อมปรากฎเสาอโศกในบริเวรใกล้เคียง กราบนมัสการพระพุทธรูปปางปรินิพพาน ณ วิหารปรินิพพาน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่เป็นศิลปะในสมัยคุปตะ (พุทธศักราช 823-1093) โดยช่างฝีมือชาวมธุรา มีความยาว 7 เมตร สูง 1 เมตร ประดิษฐานอยู่บนพระแท่นจุณศิลา ในการแสวงบุญครั้งนี้ทุกท่านจะได้สั่งสมบุญร่วมกันในพิธีทอดผ้าป่า ห่มผ้าองค์พระ สวดมนต์บทธรรมจักร ปฏิบัติธรรมร่วมกัน รับฟังบรรยายพุทธประวัติและความสำคัญของแต่ละสถานที่จากพระวิทยากรตลอดการเดินทาง
ขอน้อมนำบุญมาฝากนะคะ
﹌﹌﹌
❦ การได้เกิดมาเป็นมนุษย์ พบพระพุทธศาสนานับเป็นบุญอย่างยิ่ง แต่จะดีแค่ไหนถ้าครั้งหนึ่งในชีวิตเราได้มีโอกาสไปสัมผัสดินแดนพุทธภูมิ (อินเดีย-เนปาล) ได้สักการะสังเวชนียสถาน มี 4 แห่ง ได้ฟังธรรมบรรยาย และปฏิบัติบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยตัวของเราเอง
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย DOU