ศาสตร์เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย

Dhammakaya Open University

Line @ DOU-US

สัมมนาประมวลความรู้องค์รวม ครั้งที่ 8

มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย จัดให้มีการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ระหว่างวันที่ 8-10 ธันวาคม พ.ศ. 2566
ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จ.ปราจีนบุรี ซึ่งเป็นการวัดและประเมินผลครั้งสุดท้ายก่อนที่นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตอย่างสมบูรณ์
วัตถุประสงค์การจัดสัมมนาความรู้องค์รวม
1. เพื่อวัดระดับความรู้ ความเข้าใจ เนื้อหาจากหลักสูตร สู่การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
2. เพื่อให้นักศึกษา ได้มีโอกาสพบปะซึ่งกันและกัน รวมทั้งพระอาจารย์ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ก่อนสำเร็จการศึกษา
3. เพื่อให้นักศึกษาฝึกการทำโครงการ และการทำงานเป็นทีม
4. เพื่อให้นักศึกษาได้ทำหน้าที่กัลยาณมิตรต่อตนเอง และผู้อื่น
5. เพื่อให้นักศึกษารับรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยที่จัดขึ้นเป็นชมรมศิษย์เก่า เพื่อ ให้ศิษย์เก่ามีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งรูปแบบออนไลน์ ออนไซท์
6. เพื่อให้นักศึกษาได้คุณค่า และความภาคภูมิใจที่เรียนจบดีโอยู
กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาที่ลงทะเบียนวัดระดับความรู้องค์รวมประจำปี พ.ศ. 2566 รวมทั้งสิ้น 32 รูป/ คน ประกอบด้วย พระภิกษุจำนวน 7 รูป อุบาสกจำนวน 2 คน และอุบาสิกาจำนวน 23 คน
กิจกรรมครั้งนี้นอกจากจะเป็นการสอบวัดระดับความรู้องค์รวมของการศึกษาในหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตแล้ว ยังเน้นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาด้วยกันเอง พระอาจารย์ คณาจารย์ ศิษย์เก่ารุ่นพี่ รวมถึงเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย โดยอาศัยกิจกรรมในการสัมมนา เป็นตัวอย่าง การทำโครงการ การทำงานเป็นทีม การสร้างเครือข่ายคนดี โดยก่อตั้งในรูปแบบชมรมศิษย์เก่า ทั้งนี้เพื่อวัดความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งความสามารถของนักศึกษาในการนำความรู้ด้านเนื้อหา หลักธรรม แนวคิด รวมทั้งประสบการณ์ที่ได้รับจากการเรียนในหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยต้องผ่านการลงมือฝึกฝนซ้ำๆ ในสภาพแวดล้อมจริงอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาไปสู่การมีชุดความคิด (Mindset) ที่เป็นระบบระเบียบ ซับซ้อนยิ่งขึ้น โดยสร้างมุมมองใหม่จากการนำเนื้อหา หลักธรรมและประสบการณ์ จากรายวิชาต่างๆ ประสบการณ์จริงที่ได้เจอด้วยตัวเอง ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยจึงได้ออกแบบการสัมมนาความรู้องค์รวมในรูปแบบใหม่โดยเน้นกิจกรรมเพื่อให้ตอบวัตถุประสงค์การจัดสัมมนาความรู้องค์รวมในครั้งนี้